Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Betingelser & Vilkår
 
Definitioner:


Aftalens parter:
"Køber" anvendes om den fysiske person, som ved afgivelse af en bestilling til Live-tv.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
 Live-tv.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte ydelser, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
 
Hvis platformen Live-tv.dk er lejet af en klub forening eller virksomhed, er det denne virksomhed du som køber handler med. Det vil fremgå af profilsiden, under support,  hvem der udbyder ydelsen.

Produktinformation:


På Live-tv.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Live-tv.dk Priser:


Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
 Alle angivne priser er inklusive 25% moms.Bestilling:


Ordrebekræftelsen bliver sendt kort efter at kunden har gennemført ordren online på vores site. Kunden kan altid få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved at skrive til Live-tv.dk 
Når du handler med Live-tv.dk indgås aftaler på dansk
 


Hvem sælger vi til:


Vi sælger til privat kunder og samarbejder med foreninger, klubber, og virksomheder som arrangere event.
 Bestillinger fra børn under 18 år kan alene indgås af forældre, eller andre der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.
 


Betaling:


De kontooplysninger du indtaster ved køb sker hos PayPal. 
Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto ved afgivelse af bestillingen.
Overførsel af videoklip:
Overførslen sker direkte, via. Vimeo eller via. Mailbigfile. Vimeo og Mailbigfile kan håndtere overførsler af store videofiler med link til download.
 


Reklamationsret, fejl og mangler:


Kan den købt vare ikke afspilles i anviste player, kontakt venligst Live-tv.dk, vi vil herefter sende ny download link. BEMÆRK vi returnere ikke det betalte beløb. 
 


Fortrydelsesret:


Der er ingen fortrydelsesret ved køb af videoklip og PPV.


Lovvalg:


Nærværende aftale er undergivet Dansk ret.
 


Sikkerhed:


Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os og oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.
 


Videregivelse af informationer:


Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
Lejes platformen ud til en arrangør, vil dennes administrator, i en begrænset periode, få adgang til personfølsome oplysninger. Administratoren er underlagt samme regler som er gældende for live-tv.dk
 


Cookies:


Dette e-handelssystem bruger såkaldte cookies. Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer. 
Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer.
Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer.  
 


Persondatapolitik:


Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
 


Dine personlige oplysninger:


For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse & e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Sports-web.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Administratoren for Live-tv.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 


Logning og statistik:Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed samt oplysninger til vores kunder om antal bruger, antal køb mm.live-tv.dk ejes af Sports-web og er en del af i alt 3 hjemmesider som sætter fokus på sport og live udsendelser online. Platformen tilbyder i samarbejde med vores kunder, PPV - VIP og special løsniner inden for live tv på internettet.
sports-web.dk er firmaets hjemmeside.
live-streaming.dk er firmaets online platform for info om kommende events, samt gratis udsendelser.

Venlig hilsen
 Sports-web
Haderslevvej 85
6760 Ribe
Danmark

Mail. Sports-web

 

Terms and Conditions

Terms & Conditions Definitions:

Parties to the agreement: "Buyer" is used about the natural person who, when placing an order to Live-tv.dk, makes an offer for the purchase and delivery of certain goods. Live-tv.dk is used in the following both about the natural or legal person who, upon order confirmation, accepts the Buyer's order and sells the ordered services, and about the website from which goods are presented and ordered. If the platform Live-tv.dk is rented by a club association or company, it is this company you as a buyer trade with. It will appear on the profile page, under support, who is offering the service.

Product information:

Live-tv.dk informs the essential properties of the product, for further information or questions about existing information, an email can be sent to Live-tv.dk

Prices:

All prices are daily prices and only valid on the day of booking. Therefore, price changes may occur. All prices are inclusive of 25% VAT.

Order:

The order confirmation will be sent shortly after the customer has completed the order online on our site. The customer can always receive a copy of the order confirmation by writing to Live-tv.dk When you shop with Live-tv.dk, agreements are made in Danish

Who do we sell to:

We sell to private customers and collaborate with associations, clubs and companies that arrange events. Orders from children under the age of 18 can only be placed by parents or others who can legally act on behalf of the child or young person.

Payment:

The account information you enter when purchasing is done at PayPal. When purchasing with a credit card, the amount is deducted from your account when placing the order. Video clips upload: The transfer is done directly, via. Vimeo or via. Mailbigfile. Vimeo and Mailbigfile can handle downloads of large video files with download link. Right of complaint, errors and defects: If the purchased item cannot be played in the designated player, please contact Live-tv.dk, we will then send a new download link. PLEASE NOTE we do not return the amount paid.

Right of withdrawal:

There is no right of withdrawal when purchasing video clips and PPV.

Choice of law:

This agreement is subject to Danish law.

Security:

You always have the opportunity to find out what information we hold about you. Simply send us an email with your name and address. You will receive an email within 10 days about what information we store about you. If you want us to delete this information, it must be clearly stated in your email.

Disclosure of information:

We do not pass on information to third parties. The data you provide when you shop with us is considered confidential and is not passed on under any circumstances. If the platform is rented out to an organizer, its administrator will, for a limited period, have access to sensitive personal information. The administrator is subject to the same rules as apply to live-tv.dk

Cookies:

This e-commerce system uses so-called cookies. The use of cookies is to ensure that you can shop comfortably with us. When you place items in your shopping cart, this information is stored in a cookie on your own computer. What is a cookie? A cookie is a small data file that is placed on your own computer's hard drive. A cookie is not a program and cannot read or destroy data from your computer. Only the website that has placed a cookie on your hard drive can read the contents of the cookie again. A cookie cannot be used by viruses or the like to harm your computer.

Personal data policy:

We do not pass on information to third parties. The data you provide when you shop with us is considered confidential and is not passed on under any circumstances.

Your personal information:

In order for you to enter into an agreement with us via the website, you must register with the following personal information: Name, address & e-mail address. We register your personal information for the purpose of being able to deliver the item to you. The personal information is registered at Sports-web. When personal information is collected via our website, we ensure that it is always done by giving your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. The administrator of Live-tv.dk has access to the information that is registered about you. We do not store customer information encrypted. We do not transmit customer information encrypted.

Logging and statistics:

Log statistics are used in this store. A statistics system collects information that can give a statistical picture of how many visitors a website has had, where they come from, what part of the website they use etc. In our store, log statistics are used solely for the purpose of optimizing the website and its functionalities. Log statistics are used to create increased user-friendliness as well as information for our customers about the number of users, number of purchases etc.

live-tv.dk is owned by Sports-web and is part of a total of 3 websites which focus on sports and live broadcasts online. The platform offers in collaboration with our customers, PPV - VIP and special solutions within live TV on the Internet. sports-web.dk is the company's website. live-streaming.dk is the company's online platform for info about upcoming events, as well as free broadcasts.

Sincerely, Sports Web

Haderslevvej 85

6760 Ribe Denmark

Mail. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Geschäftsbedingungen

Definitionen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Vertragsparteien: „Käufer“ wird für die natürliche Person verwendet, die durch Aufgabe einer Bestellung bei Live-tv.dk ein Angebot für den Kauf und die Lieferung bestimmter Waren abgibt. Im Folgenden wird Live-tv.dk sowohl für die natürliche oder juristische Person verwendet, die nach Auftragsbestätigung die Bestellung des Käufers annimmt und die bestellten Dienstleistungen verkauft, als auch für die Website, auf der Waren präsentiert und bestellt werden. Wenn die Live-tv.dk-Plattform von einem Clubverband oder einem Unternehmen gemietet wird, haben Sie es als Käufer mit diesem Unternehmen zu tun. Auf der Profilseite wird unter Support angezeigt, wer den Service anbietet.

Produktinformation: 

Auf Live-tv.dk werden die wesentlichen Eigenschaften des Produkts offengelegt, für weitere Informationen oder Fragen zu vorhandenen Informationen kann eine E-Mail an Live-tv.dk gesendet werden

Preise:

Alle Preise sind Tagespreise und gelten nur am Tag der Bestellung. Daher kann es zu Preisänderungen kommen. Alle angegebenen Preise enthalten 25 % Mehrwertsteuer.

Befehl:

Die Bestellbestätigung wird versandt, kurz nachdem der Kunde die Bestellung online auf unserer Seite abgeschlossen hat. Dem Kunden kann jederzeit eine Kopie der Auftragsbestätigung schriftlich an Live-tv.dk zugesandt werden. Wenn Sie bei Live-tv.dk einkaufen, werden Vereinbarungen auf Dänisch getroffen

An wen verkaufen wir:

Wir verkaufen an Privatkunden und arbeiten mit Verbänden, Vereinen und Unternehmen zusammen, die Veranstaltungen organisieren. Bestellungen von Kindern unter 18 Jahren können nur von Eltern oder anderen Personen, die rechtlich im Namen des Kindes oder Jugendlichen handeln können, getätigt werden.

Zahlung:

Die Kontodaten, die Sie beim Kauf eingeben, werden mit PayPal abgewickelt. Beim Kauf mit Kreditkarte wird der Betrag bei der Bestellung von Ihrem Konto abgebucht. Videoclips übertragen: Die Überweisung erfolgt direkt, per Vimeo oder über. Mailbigfile. Vimeo und Mailbigfile können die Übertragung großer Videodateien mit einem Download-Link handhaben.

Beschwerderecht, Fehler und Auslassungen:

Wenn das gekaufte Produkt nicht auf dem angegebenen Player abgespielt werden kann, wenden Sie sich bitte an Live-tv.dk, wir senden Ihnen dann einen neuen Download-Link. HINWEIS: Wir erstatten den gezahlten Betrag nicht zurück.

Widerrufsrecht:

Beim Kauf von Videoclips und PPV besteht kein Widerrufsrecht.

Rechtswahl:

Diese Vereinbarung unterliegt dänischem Recht.

Sicherheit:

Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu erfahren, welche Informationen wir über Sie speichern. Sie müssen uns lediglich eine E-Mail senden und Ihren Namen und Ihre Adresse angeben. Sie erhalten innerhalb von 10 Tagen eine E-Mail darüber, welche Informationen wir über Sie speichern. Wenn Sie möchten, dass wir diese Informationen löschen, muss dies in Ihrer E-Mail deutlich angegeben werden.

Offenlegung von Informationen:

Wir geben keine Informationen an Dritte weiter. Die Daten, die Sie beim Einkaufen bei uns angeben, werden vertraulich behandelt und unter keinen Umständen weitergegeben. Wird die Plattform an einen Veranstalter vermietet, hat dessen Administrator für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf sensible personenbezogene Daten. Für den Administrator gelten die gleichen Regeln wie für live-tv.dk

Kekse:

Dieses E-Commerce-System verwendet sogenannte Cookies. Die Verwendung von Cookies erfolgt, damit Sie bequem bei uns einkaufen können. Wenn Sie Artikel in Ihren Warenkorb legen, werden diese Informationen in einem Cookie auf Ihrem eigenen Computer gespeichert. Was ist ein Keks? Ein Cookie ist eine kleine Datendatei, die auf der Festplatte Ihres eigenen Computers abgelegt wird. Ein Cookie ist kein Programm und kann keine Daten von Ihrem Computer lesen oder zerstören. Nur die Website, die ein Cookie auf Ihrer Festplatte abgelegt hat, kann den Inhalt des Cookies erneut lesen. Ein Cookie kann nicht von Viren oder ähnlichem verwendet werden, um Ihren Computer zu beschädigen.

Datenschutzrichtlinie:

Wir geben keine Informationen an Dritte weiter. Die Daten, die Sie beim Einkaufen bei uns angeben, werden vertraulich behandelt und unter keinen Umständen weitergegeben.

Persönliche Angaben:

Damit Sie über die Website einen Vertrag mit uns abschließen können, müssen Sie sich mit folgenden personenbezogenen Daten registrieren: Name, Adresse & E-Mail-Adresse. Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten mit dem Ziel, Ihnen die Ware zustellen zu können. Die persönlichen Daten werden bei Sports-web registriert. Wenn personenbezogene Daten über unsere Website erhoben werden, stellen wir sicher, dass dies immer durch Ihre ausdrückliche Zustimmung geschieht, damit Sie genau darüber informiert sind, welche Informationen zu welchem ​​Zweck erhoben werden. Der Administrator von Live-tv.dk hat Zugriff auf die über Sie registrierten Informationen. Wir speichern Kundeninformationen nicht verschlüsselt. Wir übertragen Kundeninformationen nicht verschlüsselt.

Protokollierung und Statistik:

In diesem Geschäft werden Protokollstatistiken verwendet. Ein Statistiksystem sammelt Informationen, die ein statistisches Bild davon geben können, wie viele Besucher eine Website hatte, woher sie kommen, welchen Teil der Website sie verwenden usw. In unserem Shop werden Protokollstatistiken ausschließlich zur Optimierung der Website und ihrer Funktionalitäten verwendet. Protokollstatistiken dienen der Steigerung der Benutzerfreundlichkeit sowie Informationen für unsere Kunden über die Anzahl der Nutzer, Anzahl der Käufe etc.

live-tv.dk gehört Sports-web und ist Teil von insgesamt 3 Websites, die sich auf Sport und Live-Übertragungen im Internet konzentrieren. Die Plattform bietet in Zusammenarbeit mit unseren Kunden PPV - VIP und Sonderlösungen innerhalb von Live-TV im Internet an. sports-web.dk ist die Website des Unternehmens. live-streaming.dk ist die Online-Plattform des Unternehmens für Informationen über bevorstehende Veranstaltungen sowie kostenlose Übertragungen.

Mit freundlichen Grüßen

Sports-web

Haderslevvej 85

6760 Ribe

Dänemark

Mail. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.